ZSJ1994 发表于 2019-10-22 11:04:12

已有 8 人购买  本主题需向作者支付 10 兩銀元 才能浏览 购买主题

ZSJ1994 发表于 2019-11-7 11:42:38

不知道怎么修改售价

jixian100 发表于 2019-11-7 20:21:36

ZSJ1994 发表于 2019-11-7 11:42
不知道怎么修改售价

重新编辑一下

ZSJ1994 发表于 2019-11-11 08:41:41

jixian100 发表于 2019-11-7 20:21
重新编辑一下

编辑不了

xujingming999 发表于 2019-11-18 19:36:48

不错的支持下

klc168 发表于 2020-3-21 23:25:03

樓主另開一貼,吧太貴了

人勤地不懒 发表于 2020-4-4 20:13:18

另发一帖吧    确实贵了

mmcer 发表于 2020-4-27 13:41:04

看看,支持一下

天道无亲 发表于 2020-12-31 11:04:06

前面天机老师對对【三般卦】的定義:三般卦者,即父母卦、天卦與地卦。不出卦,須排山、向、水,三者同在一卦之內也。做了详细的论述譬如壬子癸,同屬坎卦。丑艮寅,同屬艮卦。   
以山上排卦論,子兼壬,為出位。子兼癸,即不出位。   因山上排卦,壬在三,子在九,三、九不相合,為出位。子在九,癸在六,九、六合得十五,即不出位。   以上是天机老师对出卦的论述


天机老师之精神让后学望尘莫及在此后学对老师表示无比的崇敬

后学对这是否出卦又有不同一般理论论述纯属研究不知对错,还望天机老师指点后学以思辩证


杨公盘说可兼者天元与人元并用不可兼者地元独用试先以壬子癸三山言之子为天元左兼癸右兼壬俱吉即经所谓支兼干出最豪雄是也何以言之子上离巽癸上坎乾是癸之地卦坎与子之天卦离交也又壬上震艮子上离巽是子之地卦巽与壬之天卦震交也是为不出卦而吉若子宫之壬兼亥亥上坎乾壬上艮震一六与三八不交是为出卦故壬只可兼本卦之子不可兼出卦之亥也故地元只可独用壬兼亥有煞水多出娼妓煞重者主翁偷媳若子宫之癸而兼丑丑癸俱在六乾兼之可也即经所谓子癸为吉壬子凶也丑艮寅三山艮为天元左兼寅右兼丑俱吉何以言艮上坤兑寅上艮震是艮兑相交也丑上乾坎是乾坤相交也是为不出卦而吉若艮宫之寅而兼甲甲上坎乾寅上艮震一六与三八不交为出卦而凶若丑与癸兼不妨甲卯乙三山卯为天元左兼乙右兼甲俱吉不出卦也甲兼寅即为出卦而凶若乙兼辰乙在三震上元在九离下元总震巽相交却为出卦如逢墓绝兼亦不妨辰巽巳三山巽为天元左兼巳右兼辰俱为不出卦而吉若巳兼丙则丙上巽离巳上坤兑二七与四九不交是为出卦而凶若辰与乙兼不妨未坤申三山坤为天元左兼申右兼未俱为不出卦而吉若申与庚兼申上巽离庚上坤兑四九与二七不交是为出卦而凶若未与丁兼不妨丙午丁三山午为天元左兼丁右兼丙俱为不出卦而吉若丙兼巳即为出卦而凶若丁兼未丁上坤兑未上坤兑兼亦不妨庚酉辛三山酉为天元左兼辛右兼庚俱为不出卦而吉若庚兼申则为出卦而凶若辛与戌兼戌上震艮辛上离巽震与巽交兼亦不妨戌乾亥三山乾为天元左兼亥右兼戌俱为不出卦而吉若亥兼壬为六一与三八不交则为出卦而凶若戌与辛交不妨

不值得购买,纯属抄书

山水看客 发表于 2021-6-16 09:32:32

前面天机老师對对【三般卦】的定義:三般卦者,即父母卦、天卦與地卦。不出卦,須排山、向、水,三者同在一卦之內也。做了详细的论述譬如壬子癸,同屬坎卦。丑艮寅,同屬艮卦。   
以山上排卦論,子兼壬,為出位。子兼癸,即不出位。   因山上排卦,壬在三,子在九,三、九不相合,為出位。子在九,癸在六,九、六合得十五,即不出位。   以上是天机老师对出卦的论述


天机老师之精神让后学望尘莫及在此后学对老师表示无比的崇敬

后学对这是否出卦又有不同一般理论论述纯属研究不知对错,还望天机老师指点后学以思辩证

杨公盘说:可兼者,天元与人元并用,不可兼者,地元独用。试先以壬子癸三山言之,子为天元,左兼癸,右兼壬俱吉,即经所谓支兼干出最豪雄是也,何以言之,子上离巽,癸上坎乾是癸之地卦,坎与子之天卦离交也,又壬上震艮,子上离巽是子之地卦,巽与壬之天卦震交也,是为不出卦而吉。若子宫之壬兼亥,亥上坎乾,壬上艮震,一六与三八不交,是为出卦,故壬只可兼本卦之子,不可兼出卦之亥也。故地元只可独用,壬兼亥有煞水,多出娼妓煞,重者主翁偷媳,若子宫之癸而兼丑,丑癸俱在六乾兼之可也,即经所谓子癸为吉,壬子凶也。丑艮寅三山,艮为天元,左兼寅,右兼丑俱吉,何以言艮上坤兑,寅上艮震,是艮兑相交也,丑上乾坎是乾坤相交也,是为不出卦而吉,若艮宫之寅而兼甲,甲上坎乾,寅上艮震一六与三八不交,为出卦而凶,若丑与癸兼不妨。甲卯乙三山,卯为天元左兼乙,右兼甲俱吉,不出卦也,甲兼寅即为出卦而凶,若乙兼辰,乙在三震上元在九离下元总震巽相交,却为出卦,如逢墓绝兼亦不妨。辰巽巳三山,巽为天元,左兼巳右兼辰俱为不出卦而吉,若巳兼丙,则丙上巽离,巳上坤兑二七与四九不交,是为出卦而凶,若辰与乙兼不妨。未坤申三山,坤为天元,左兼申,右兼未,俱为不出卦而吉,若申与庚兼,申上巽离,庚上坤兑,四九与二七不交是为出卦而凶,若未与丁兼不妨。丙午丁三山,午为天元,左兼丁,右兼丙,俱为不出卦而吉,若丙兼巳即为出卦而凶,若丁兼未,丁上坤兑,未上坤兑兼亦不妨。庚酉辛三山,酉为天元,左兼辛、右兼庚俱为不出卦而吉,若庚兼申则为出卦而凶,若辛与戌兼,戌上震艮,辛上离巽震与巽交,兼亦不妨。戌乾亥三山,乾为天元,左兼亥、右兼戌,俱为不出卦而吉若,亥兼壬为六一与三八不交,则为出卦而凶,若戌与辛交不妨。仅对帖主原内容精华部分断句重发上来,请诸君斧正!
页: [1]
查看完整版本: 三元元空大卦兼山法(专以山论专以天地卦论)